Executive Committee

Office Bearers

 

Pu Lian Cin
Chairman

 

Pu Sang Bawi Lian
Vice Chairman

 

Rev. V Tluang Thang
Secretary

 

Pu Mang Hi
Treasurer

 

Rev. Lal Cung Awi
Controlling Officer

 

Pu Peng Uk
Assistant Secretary

 

Pu Shwe Awi Lyan
Assistant Treasurer

Department Chairs

 

Pi Mary Darmeng
Nubu Chairman

 

Pu Ceu Cem
NLZ Chairman

 

Lydia Suirem Mawi Khenglawt
Youth Chairman

 

Pu Bawi Cung Ceu
Mission Chairman

 

Pu Cung Kam
Property Chairman

 

Pu Uk Tha Thang
Christian Ed Chairman

Deacons

[Insert Picture]

 

 • Pu Bawi Cung
 • Pu Cung Bik
 • Pu Henry Phuntling Khenglawt
 • Pu Kepling Khengmual
 • Pu Lai Kian Kingbawl
 • Pu Lian Cin
 • Pu Mang Hi
 • Pu Mawng Kian
 • Pu Moses Thawng Lian
 • Pu Ngun Kar
 • Pu Peng Lin Sang
 • Pu Peng Uk

 

 • Pu Filip Nivung
 • Pu Rual Bik
 • Pu Sang Bawi Lian
 • Pu Shwe Awi Lyan
 • Pu Siang Cung
 • Pu Siang Herh
 • Pu Thankio Hengcin
 • Pu Thla Peng
 • Pu Van Hnuai Hnin
 • Pu Thlasui Tluangneh
 • Pu Bual Hleih
 • Rev. John No Duh Thang