Bawi Thang

Nancy Sui Chin Sung

Thang Thum Mang (Chairman)

Ca Tin Sui

Paul Rung Er Lian

Tin Hrang

Cung Van Thawng

Phun Sun

Tluang Uk

Michael Phutin

Sui Awi

Zung Ceu Bik