Ceu Hlei Mang

Lian Cung Hu

Siang Ceu

Tluang Za Thang

Duh Cung

Lyan Hnin

Tawk Hmung

Tluang Zel

Hei Hmung

Ngun Maung

Thang Lian

Van Bawi Thawng Mimhrin

Lai Er

Pa Hei

Tin Tawng (Chairman)