• Pu Lal Ceu – Chairman
 • Pu Biak Lian Tum
 • Pu Biak Ling Thang (Peter Pa)
 • Pu Chan Cung Lian
 • Pu Cung Kam
 • Pu Hmun Ceu
 • Pu Lawi Ngai
 • Pu Mang Uk Lian
 • Pu Sang Zel
 • Pu Thawng Nawl
 • Pu Tial Thang
 • Pu Van Duh (Siang Chan Pa)