Biak Ling Thang

Cung Kam

Mang Uk Lian

Ceubik Tluangneh

David Biak Kam

Sang Zel

Chan Cung Lian

Hmun Ceu

Thawng Lian Thang Phutin

Chan Hu

Lian Thang

Tial Thang (Chairman)